1. Tilbud og ordrebekræftelse

 1. Tilbudet er gældende i 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Endelig aftale foreligger først på det tidspunkt, hvor køber har  accepteret tilbuddet via mail sendt til DLCS og besvaret af DLCS med en accept af aftalen.
 2. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg, dvs. at sælger for-beholder sig ret til at råde over sin produktionskapacitet ved accept af ordre til anden side i tidsrummet mellem sælgers tilbud og købers accept.
 3. Ordningen kan opsiges med 3 måneders opsigelses varsel.

2. Priser

 1. Priser fremgår af tilbudet tilsendt via mail eller pris opgivet online i vores prisudregner.
 2. Alle priser opgives i danske kroner, DKK, eksklusiv moms, afgifter, skatter.
 3. Vores prisudregner til vinduespolering er kun gældende i en fast aftale hvor der er valgt et fast interval på vinduespolering med minimum 4 besøg årligt.
 4. Sælger er berettiget til, at foretage ændringer i priser som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter såfremt disse elementer er en del af prisen, også efter indgåelse af endelig aftale.
 5. Sælger er berettiget til at opjustere prisen med 3-5% årligt.
 6. Der pålægges et administrations gebyr på 19 kr excl moms pr fremsendte faktura.
 7. Der pålægges et gebyr ved tilmelding af sms ordning som klarmelding for opgave 2.00 kr.
 8. Der pålægges et gebyr ved faktura tilsendt via post pr faktura 25 kr.
 9. Der opkræves et gebyr ved tilmelding af pbs pr betaling 6,50 kr.
 10. Ved afrensnings opgaver så som graffiti afrensning eller anden opgave hvor dlcs bruger kemi produkter + emballage til at løse opgaven hos dig bliver der ved fakturering tilagt et miljøtillæg for korrekt bortskaffelse, gebyret er på 7 % af total faktura beløbet.

Alle priser er opgivet excl moms.

3. Betaling

 1. Betaling forfalder – såfremt intet andet er aftalt – Faktura fremsendes via mail til betaling netto 8 dage fra fakturadato.
 2. Såfremt købers betaling ikke sker rettidig, er sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere ydelser til køber, uanset, at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.
 3. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives 2% pr. måned i rente af det forfaldne tilgodehavende indtil betaling sker.
 4. Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummen betaling.
 5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke skriftligt er anerkendt af sælger og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesum-men på grund af modfordringer af nogen art.
 6. Hvis du som køber har indgået en muntlig eller skriftlig aftale med dlcs om et fast tidspunkt for udførelsen af en service ydelse, skal du hvis du ønsker at aflyse denne, som senest aflyse 3 dage  inden aftalt tid og have en accept på dette fra dlcs skriftligt. Sker aflysningen senere end  3 dage inden aftalt tid bliver du som køber faktureret 100 % af den aftalte pris for opgaven.

4. Garanti

 1. Sælger yder ikke selvstændig garanti og køber kan ikke rejse noget krav overfor sælger i henhold til en i aftalen eller på anden måde tilsagt producent- eller leverandørgaranti, idet sælger i disse tilfælde udelukkende videreformidler sådanne garantier til køber.

5. Levering

 1. Leveringstiden for ydelsen er det i aftalen angivne leveringstidspunkt.
 2. Sælger har ret til tidsfristforlængelse med levering i følgende tilfælde:
  1. Force Majeure, jf. pkt. 6
  2. Forsinkelse der skyldes sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
  3. Usædvanligt vejrlig
  4. Arbejdskonflikter uanset årsag
  5. Offentligt forbud eller påbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse
 3. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med indtil 5 dage på grund af sælgers forhold uden videre og i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Efter udløbet af 5. dages fristen afgøres det efter dansk rets almindelige regler, om forsinkelsen er hævebegrundende. Når forsinkelsen er indtrådt påhviler det køber at gøre forsinkelsen gældende straks denne er eller burde være konstateret, idet adgangen til at gøre forsinkelsen gældende overfor sælger ellers er bortfaldet.

6. Force Majeure

 1. I tilfælde af at levering af ydelserne, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

7. Undersøgelsespligt og reklamation

 1. Køber skal skriftligt reklamere straks ved konstatering af forsinkelse, idet køber eller mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
 2. Køber skal straks når levering af ydelser har fundet sted gennemgå og kontrollere det leverede for at sikre sig, at disse er mangelfri.
 3. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været opdaget ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og absolut inden 2 dage efter levering.
 4. Ved reklamation har sælger udbedringsret.

8. Opsigelse

 1. I en fast ordning / turnus ordning om levering af ydelser kan denne fra begge parters side – såfremt intet andet er aftalt – opsiges med 60 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen skal sendes pr mail og besvares fra DLCS med et ok at denne er modtaget.

9. Ændring

 1. Enhver forandring i aftale om ydelser skal med mindre andet fremgår af nærværende betingelser, aftales mellem parterne med mindre den varsles med det i pkt. 8 anførte opsigelsesvarsel.
 2. Sælger er dog altid berettiget til at foretage ændringer, som ikke er til ulempe for køber.

10. Almindelig ansvarsbegrænsning

 1. Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tab af good-will og andet tidstab eller indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler – eller grundlag.
 2. Sælgers eventuelle erstatningsansvar i henhold til kontraktforholdet er i alle tilfælde begrænset til fakturaværdien eksklusiv moms, skatter og afgifter mv. af den omhandlende ydelse.

11. Produktansvar

 1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller ligende indirekte tab og i forhold til køber er produktansvaret for eventuelle skader desuden begrænset i overensstemmelse med det i pkt. 8 anførte.
 2. For produktansvar gælder herudover de til enhver til gældende regler i dansk ret.

12. Transport af rettigheder og pligter

 1. Sælger er uden videre berettiget til med frigørende virkning at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13. Tvister

 1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal – medmindre andet er aftalt – afgøres ved de almindelige domstole, og sagen skal anlægges ved sælgers værneting.

14. Erstatningspligt

 1. Dlcs fraskriver sig enhver form for erstatningspligt ved vanskader der evt. opstår under udførelde af vores arbejde, der skyldtes utætheder i og omkring jeres bygning og eller hus.
 2. Dlcs fraskriver sig enhver form for erstatningspligt ved skader på alle elektriske installationer og systemer, der opstår ved udførelse af vores arbejde.